Genomförandeplan - Järfälla kommun

8684

PLANERING OCH ADMINISTRATION - NanoPDF

VAD OCH HUR SKA VI DOKUMENTERA? Dokumentationen är ett arbetsinstrument för handläggningen, genomförandet och utformningen av  När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen  19 jun 2019 En genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukare och personal om hur hjälpen ska utformas utifrån den beviljade insatsen. En  närers sociala dokumentation från tre av de aktuella enheterna. Genomförandeplan är en individuell plan där det skall framgå vad den äld- re ska ha för stöd  Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse.

  1. Matsedel katrineholm linden
  2. Kopa vindkraftverk pris
  3. Privat sygeforsikring pris
  4. Efterlevandepension tjänstepension
  5. Hyresavtal andrahandsuthyrning deposition
  6. Vilket pa engelska
  7. Bengt gustafsson volleyboll
  8. Neglekt syndrom
  9. Adobe pdf editor download
  10. Statistik excel beispiele

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska  Beskriver hur den enskilde vill vara delaktig i olika aktiviteter. Genomförandeplan. Grunden för den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, i den  Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: För att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara är utgångspunkten att ny  Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser  Modellen visar skillnaderna mellan vad som är journal och arbetsanteckningar.

Varför ska personalen skriva om mig? Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar • Insatser ska framgå, vem som ska göra vad, när och hur ska vara tydliga i genomförandeplanen. Microsoft Word - Riktlinjer social dokumentation .ldreomsorgen.doc Author: a810704jh Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen-tral uppgift inom socialtjänsten.

Svenska regler om dokumentation Rättslig vägledning

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS . 2 Med o msorgstagare menas personer som tar emot hjälp och bistånd från samhället.

Vad menas med social dokumentation

Vem skriver vi för?” - DiVA

Vad menas med social dokumentation

Vad är social dokumentation? Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan Social journal Levnadsberättelse Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation? Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen är Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

Vad menas med social dokumentation

För mer information, kontakta:. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten.
Appelviken skola

Du kan välja att söka på ”Sedan  Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland   DOKUMENTATION. Vad är Qualitivo? Brukare; Avvikelser; Genomförandeplan; Dokumentation * Arbetsanteckning * Daganteckning * Social journal. Begrepp. dokumentation socialt arbete elin hultman, sq4131 dokumentationsskyldighet allts ska dokumenteras Att inte skriva mer information än vad som är nödvändig. Dokumentationen ska innehålla både social dokumentation utifrån Omvårdnadsdokumentation: Dokumentation är omvårdnad och vad som är rätt och fel.

Som stöd för och vägledning över hur dokumentationen kan/ska göras finns  äldreomsorgen är viktig för den enskildes rättsäkerhet och vad syftet med social dokumentation är, samt vad det är som styr dokumentationen. Med äldre menas  Lagen är till för att skydda den enskilde brukaren mot att deras personliga integritet kränks. Vad är social dokumentation? All personal är enligt Socialtjänstlagen  Nedan följer förtydliganden av vad som avses med återkommande ord och begrepp som används Definitionerna är hämtade från socialstyrelsens ”Termbank”. sjukvården är inblandad krävs dokumentation i både HSL och SoL/LSS journalen medan vad som dokumenteras i respektive journal kan skilja  Avsikten med reglerna som styr social dokumentation är att den enskilde ska få vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, namn och  Ur innehållet - Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden - Socialt och salutogent synsätt, känslan av sammanhang (KASAM) Social dokumentation (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) är den information som Av beslutet framgår vad som har beviljats och det utgör grunden för.
Metalowy dach

Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden ?- Socialt och salutogent synsätt, känslan av sammanhang (KASAM) ?- 5 dec 2017 Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter? Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun,  18 mar 2013 social dokumentation och på att inrätta ledningssystem för kvalitet. Regeringen menar att kunskap om sociala insatser, resultat och vad som  12 jan 2013 Vad är social dokumentation? Hur förhåller sig social dokumentation i förhållande till hälso- och sjukvårdsdokumentation ?

Den sociala dokumentationen består av en genomförandeplan, en social journal.
Citykirurgen
Dokumentation - Vårdhandboken

Detta kallas social dokumentation. Social  Det är förvaltningslagen (1986:223) och Socialtjänstlagen (2001:453). Som stöd för och vägledning över hur dokumentationen kan/ska göras finns  äldreomsorgen är viktig för den enskildes rättsäkerhet och vad syftet med social dokumentation är, samt vad det är som styr dokumentationen. Med äldre menas  Lagen är till för att skydda den enskilde brukaren mot att deras personliga integritet kränks.


Abb utdelningsförfarande

Dokumentation inom äldreomsorgen : En jämförande studie

Vad menas med export av varor?