I RF 1:1 stadgas att den svenska folkstyrelsen skall - CORE

7503

Kammarrätt, 2008-4168 > Fulltext

Anläggningsavgiften ska betalas även om man inte söker bygglov. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 På grund av likställighetsprincipen i kommunallagen kan kommunen inte gå in och subventionera de boende i Gladö. AD 1996 nr 12 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Avtalsturlista, Företrädesrätt till återanställning, Intjänade förmåner, Kollektivavtal, Kringgående, Övergång av verksamhet). L.R., Vasakronan Aktiebolag. Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag.

  1. Onomastik
  2. Grete garbo

Kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutade den 20 juni 1994, § 111, att kommunstyrelsen fick teckna borgen för Stiftelsen Kalmarhem för de lån på sammanlagt ca 22,5 milj. kr som skulle tas upp hos Stadshypotek AB. Kammarrätten i Stockholm (1993-05-13, Rydholm, Östberg-Anclow, referent, Dinnetz samt särskilda ledamöterna Bergengren och Herrström) yttrade: Klaganden har gjort gällande att de regler som fullmäktige fastställt för försäljning av tomträttsmark till småhustomträttshavare otillbörligt gynnar enskilda och strider mot likställighetsprincipen. De rättsfall som klaganden åberopat till stöd för sin … Om detta inte är ett alternativ men du vet exakt vilka rätssfall/typer av rättsfall du vill ta del av kan du alltid, som du själv påpekar, kontakta Domstolsverket och begära ut dessa som allmänna handlingar. Var då helst väldigt specifik då de har rätt att ta betalt om det kräver en längre tids utredning.

68 • RÅ 1976 Ab 242 • RÅ 1982 Ab 225 • RÅ 1982 Ab 251. Kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutade den 20 juni 1994, § 111, att kommunstyrelsen fick teckna borgen för Stiftelsen Kalmarhem för de lån på sammanlagt ca 22,5 milj. kr som skulle tas upp hos Stadshypotek AB. Ett debiteringsbeslut enligt taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap.

Initiativärende angående hyresavtal för anvisade nyanlända

NJA 2013 s. 613. Bunge-målet s.

Likställighetsprincipen rättsfall

Kommunallagen visar vägen Nacka kommun

Likställighetsprincipen rättsfall

I flera västkustkommuner har man haft problem med taxesättning i båthamnar och på båtuppläggningsplatser. Särskilt har man känt osäkerhet om huruvida det är tillåtligt för en kommun att differentiera avgifterna så att utsocknes personer åläggs betala högre avgift än de egna kommunmedlemmarna.

Likställighetsprincipen rättsfall

Länsrätten var inte av samma uppfattning utan upphävde kommunens beslut eftersom det stred mot likställighetsprincipen Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.SFS 2019:835Kom Det finns vägledande rättsfall kring detta. Anläggningsavgiften ska betalas även om man inte söker bygglov.
Områdeschef samhall arlanda

jämföras med kommunernas likställighetsprincip som gäller för kommunerna Rättsfall/praxis har då betydelse för tolkningen. Utan hinder av likställighetsprincipen får alltså avfallstaxan differentieras i Fler rättsfall finns i bilagan till Avfall Sveriges Guide # 3 Undantag från kommunala  Likställighetsprincipen är en viktig princip inom den kommunala lagstiftningen och har betydelse när kommunen ska fatta beslut som påverkar medlemmarna. Utifrån ett juridiskt perspektiv är därför detta område intressant att lyfta fram. I 2:2§ KL regleras likställighetsprincipen och denna princip har satts på prov i ett flertal praxis. Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv.

jämföras med kommunernas likställighetsprincip som gäller för kommunerna Rättsfall/praxis har då betydelse för tolkningen. likställighetsprincipen om de innebär otillbörlig särbehandling av kommunmedlemmar. Detta framgår bland annat av följande rättsfall. Fråga om taxebesluten stått i strid med likställighetsprincipen. Lagrum: • 7 kap.1 § kommunallagen (1977:179) • 35 § socialtjänstlagen (1980:620); Rättsfall: • RÅ  av M Vesisenaho · 2018 — rättsfall 5 rättsskydd, -et rättsmyndighet 3: polismyn- digheter och domstolar legal / artificial / juristic person; likställighetsprincip 3 kombinationslängd, -en. av A Lingsten · Citerat av 2 — strida mot likställighetsprincipen. Också frågan om att öka Rättsfallet i Statens VA-nämnd där Båstads taxa prövats visar att det inte Bilaga 1: Rättsfall Båstad.
Myelomatose engelsk

Suomeksi. Rättsfall att beslutet stred mot likställighetsprincipen och principen om berättigade förväntningar. av T Indén · Citerat av 1 — Likställighetsprincipen återfinns i 2 kap. 2 § kommunallagen vilken stadgar: ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns  Likställighetsprincipen är inte tillämplig på det överklagade beslutet, det undantag och detta rättsfall är ett sådant undantag enligt min uppfatt-.

Att kommunfullmäktige får delegera till en miljönämnd att besluta om indexuppräkning av en prövnings- och tillsynstaxa ( M 4452-17 Mark- och miljööverdomstolen).
Systembolaget kristinehamn jobbLikställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och principen om

Att kommunfullmäktige får delegera till en miljönämnd att besluta om indexuppräkning av en prövnings- och tillsynstaxa ( M 4452-17 Mark- och miljööverdomstolen). Frågan om den kommunala likställighetsprincipen i samband med lokaluthyrning, har också aktualiserats i ett rättsfall, gällde laglighetsprövning av ett kommunalt beslut att ställa sig bakom en ändring av ett nyttjanderättsavtal mellan en kommun och en folketshusförening. Ändringen gav föreningen rätt att neka en hyrestagare som inte Enligt likställighetsprincipen skall kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Beträffande kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen som utgångspunkt att lika avgift skall utgå för lika prestation. Det går inte att ge ett generellt svar på vad som Ett debiteringsbeslut enligt taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.


Jumanji level one

Kommunallagen - Region Gotland

2 § KL intagna likställighetsprincipen följer att särbehandling av kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar inte får ske annat än på saklig/objektiv grund. I Regeringsrättens praxis är också fastslaget att barnomsorgstaxor på saklig grund får … Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag. Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast permanentboende fastighetsägare bidrag till förrättningskostnader inför bildandet av en gemensamhetsanläggning. Därför slår kammarrätten fast att ett beslut av kommunstyrelsen i Leksand ska upphävas. Rättsfall • RÅ 1974 ref. 68 • RÅ 1976 Ab 242 • RÅ 1982 Ab 225 • RÅ 1982 Ab 251.