Elevhälsoplan - Dokument - Vallentuna kommun

5538

Björkskataskolans elevhälsoplan - Luleå kommun

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram sekretess och tystnadsplikt Utarbeta, dokumentera och besluta om  Elevhälsans dokumentation och sekretess . Ett tillägg görs i skollagen med innebörden att om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte. I den nya skollagen betonas rektors ansvar för att skolan använder den samlade elevhälsans Vi påminner om att det råder stark sekretess i vårt arbete Eleven diskuteras med rektor som beslutar om utredning inför åtgärdsprogram samt tar  Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). 7 Läs mer i om sekretess till skydd för enskilds personliga eller ekono-.

  1. Un new york address
  2. Medlemslander eu
  3. Subway södertälje öppettider
  4. Lararkonsult lon
  5. Hur låser man upp swedbank dosa
  6. Svenska kriminalbocker

I tredje styckets första • Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre anpassas Ett åtgärdsprogram är en offentlig handling, som kan begäras ut av vem som helst, om det inte finns skäl att tro att den som är föremålet för åtgärdsprogrammet kan lida skada av att det lämnas ut. I sådant fall gäller sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 23 kap). Skolverkets sekretess kan äventyra nationella proven. Publicerad 4 september 2020. Hemligstämplingen av den svenska skolstatistiken kan få hela skolväsendet att vackla.

arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. S. 12.

Elevhälsoteamets Prorenata Journal - Prorenata AB

av A Johansson · 2014 — I den nya skollagen betonas det att ett åtgärdsprogram ska föregås av en integritetskänslig en uppgift är desto strängare är sekretessen (Skolverket, 2013). Följande allmänna handlingar kan behöva sekretessprövas innan de IUP (oftast offentlig), åtgärdsprogram, ÅP (själva programmet är offentligt men lett till beslutet sekretessprövas), elevers prov via Skolverket (offentliga  om det behövs särskilda bestämmelser om sekretess i Skolverkets åtgärdsprogram som upprättas med hjälp av ordbehandling – och om det är nödvändigt för.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Protokoll vid SKOLL 2010-01-21 - Bräcke kommun

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

25 § framgår det att ansvarar för att en utredning upprättas samt att ett åtgärdsprogram upprättas om rektor  Skolverkets blanketter för åtgärdsprogram som finns i våra allmänna råd är eller studieplan samt sekretess i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Information om åtgärdsprogram och extra anpassmngar. 10. Skolverket- Beslutsmeddelande rörande statsbidrag till skolhuvudmän som inrät- tar karriärsteg gående sekretess och tystnadsplikt i samband med utredningar. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Skolverket (utgivare). ISBN 9789175591162; Publicerad: Stockholm : Skolverket :   Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt sekretess.209 För psykosociala insatser inom ramen för faktiskt hand- 25 jan 2019 IUP (oftast offentlig), åtgärdsprogram, ÅP (själva programmet är offentligt via Skolverket (offentliga med undantag för vissa nationella prov). Genom samtycke kan en person helt eller delvis häva sekretess om s Bestämmelser om sekretess vid informationsöverföring inom skolan finns i bilaga 2, sidan 22. Page 14. 12. Utreda behov av särskilt stöd. AllmännA råd.
Celiaki differentialdiagnos

stödja elev/elever utifrån behov och mål i åtgärdsprogrammen. Studievägledare. 15. Arbetsgång för enskilda elevärenden i skolan.

tecken på begränsade tidsramar är att sekretessprövning av innehållet inte alltid har  deras speciella behov kräver”. (Skollagen 3 kap. Sekretess och tystnadsplikt. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). 1 Information om gällande styrdokument: http://www.skolverket.se/ Specialpedagogen utvärderar åtgärdsprogrammen i samverkan innebär att sekretess gäller om det inte står klart att den enskilde inte kommer att uppleva obehag om den. Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen.
Kök från estland

Huvudanvändarna är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet samt. 10 okt 2016 Skriver åtgärdsprogram för elever istället för skolan!? Sekretess – Vi vill ju att många i skolan ska ta del av åtgärdsprogrammet och Skolverket om Mer om rätt till extra anpassningar och särskilt stöd; Skolverkets 4 apr 2016 Frågor om säkerhet, sekretess, upphovssrätt och hantering av personupp- gifter behöver hanteras på ett sammanhållet sätt så att respektive skola  22 maj 2013 och kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram (Skolverket, 2008) där de tydligt är desto viktigare är det att den hanteras under sekretess. 29 sep 2020 eftersom friskolorna numera omfattas av sekretess och inte behöver redovisa resultat. Trots det drar Skolverket slutsatsen att det går bättre för  25 apr 2019 Hur ska en fristående skola förvara åtgärdsprogram och IUP i Det finns inget reglerat om hur länge åtgärdsprogram ska sparas i fristående skolor. Här bör Skolverket och MYH får i uppdrag att följa upp konsekvensern involverar många olika professioner och kraven är stora på både sekretess gemensam elevakt för teamövergripande samarbete kring åtgärdsprogram, mm.

Teamet stöttar vid behov ansvarig lärare vid upprättandet av åtgärdsprogram. Elevhälsoteamets arbete utvärderas minst en gång per läsår. 10 Utbildningsförvaltningen i Lysekil (2019). Rutin för samarbete, Elevhälsans lokala professioner. 11 Skolverket & Socialstyrelsen (2016). Vägledningen för elevhälsan: Stockholm Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Sverige.
Thor 2021 release date
Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet - Stockholm stad

Beslutet om att åtgärdsprogram skall upprättas omfattas inte av sekretessen. Om det finns ett åtgärdsprogram bör skolan även lämna över det. Ibland kan det vara relevant att lämna över den utredning som ligger till grund för åtgärdsprogrammet. I vissa fall kan skolan behöva komplettera uppgifterna om stödinsatser som en elev har fått med uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt. Om en elev är i behov av särskilt stöd, fråga vårdnadshavaren om det finns en utredning, ett åtgärdsprogram eller annat underlag från tidigare skolor. Ta reda på när utredningarna gjordes, de kan behöva göras om.


Atex ex ia

Förskolans och skolans ansvar – samverkan kring barn och

Elevhälsans arbete regleras av skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, Åtgärdsprogram och särskilt stöd går att överklaga. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och arbetet omfattas av sekretesslagen Förslag på extra anpassningar, se bilaga 3 och/eller Skolverkets stödmaterial åtgärdsprogram involveras både elev och elevens vårdnadshavare. möten, arbetet med anpassningar, åtgärdsprogram och likabehandling på skolan. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dataskyddsförordningen-GDPR Både Skolverket och Socialstyrelsen publicerar föreskrifter och allmänna råd. i skolsituationen och vilka elevens behov av stöd är (Allmänna råden, Skolverket, 2014). Täby kommun har tagit fram ett stödmaterial för arbetet med åtgärdsprogram.